AVG

KENNISGEVING VAN GEGEVENSBESCHERMING
1. INLEIDING
Jackson Déco Srl (hierna “Jackson Déco”), met maatschappelijke zetel te Rue de la Peupleraie 5, 1370 Jodoigne en ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het ondernemingsnummer 0678.920.915, hecht veel belang aan de veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, inbreuken, fouten, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

We vragen u deze gegevensbeschermingsverklaring aandachtig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze informatie over gegevensbescherming en aanvaardt u uitdrukkelijk zowel de inhoud als de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle door ons geleverde diensten en meer in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING EN ZIJN VERPLICHTINGEN
Jackson Déco Srl, met maatschappelijke zetel aan de Rue de la Peupleraie 5 te 1370 Jodoigne en geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het ondernemingsnummer 0678.920.915, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens leven wij de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van uw activiteiten en de relatie die u met ons bedrijf onderhoudt, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: uw identiteitsgegevens, uw contactgegevens en andere informatie, in het bijzonder: naam, titel, afleveradres, factuuradres, e-mailadres e-mail, telefoonnummers, gsm-nummer, beroep, eventueel btw-nummer, beschikbare uren voor levering, details over toegang voor levering – verdieping, parking beschikbaar of niet,… .

Voor de aangeboden (en dus optionele) getrouwheidskaart worden ook bepaalde aanvullende gegevens gevraagd, met name die op uw identiteitskaart die via de identiteitskaartlezer worden verzameld.

We nemen de vrijheid om u te informeren dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en we vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw gegevens niet meer up-to-date zijn, vragen wij u dit direct aan ons door te geven.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar begrijpt dat het onmogelijk is om bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken als u niet instemt met het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

5. DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN DE RECHTSGROND
5.1. Klantgegevens
In het kader van onze diensten en activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteitsgegevens van onze klanten, hun contactgegevens en andere informatie vermeld in punt 4 hierboven en elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van het verkoopscontract, levering, dienst na verkoop, klantenbeheer, boekhouding (inclusief facturatie) en directe prospectieactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van een contract, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het rechtmatige belang van klanten en Jackson Déco.

5.2. Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (onder)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, agenten en elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van leveranciers/onderaannemers, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgrondslagen zijn de uitvoering van het contract, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten via e-mail (zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen) zal altijd toestemming worden gevraagd en kan op elk moment worden ingetrokken.

5.3. Personeelsgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze medewerkers in het kader van ons personeelsbeheer en salarisbeheer. Gezien de specifieke aard wordt deze verwerking nader behandeld in een Gegevensbeschermingsbeleid voor werknemers.

5.4. Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van andere personen, zoals nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contactexperts, enz. De doeleinden van deze verwerking zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De wettelijke basis is ons legitieme belang of in sommige gevallen de uitvoering van een contract.

6. DUUR VAN DE BEHANDELING
Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die nodig is in functie van de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel) tussen ons.

De gegevens van klanten en leveranciers of onderaannemers zullen in ieder geval na een periode van 7 jaar na beëindiging van het contract, of na het einde van het project uit onze systemen worden verwijderd, behalve voor wat betreft gegevens van een persoon die wij langer moeten bewaren op grond van specifieke wetgeving of in het geval van een lopend juridisch geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

7. RECHTEN
In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op inzage: u heeft het recht om kosteloos inzage te krijgen in de gegevens die wij over u hebben en om na te gaan voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (correctie) te verkrijgen van foutieve persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht om vergeten te worden of om gegevens te beperken: u hebt het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te wissen en om de verwerking van deze gegevens te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden bepaald in het algemeen reglement van gegevensbescherming. Wij kunnen het wissen of beperken van gegevens die voor ons nodig zijn voor de salarisverwerking, de vervulling van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang weigeren, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van verzet: u heeft het recht om u om zwaarwegende en legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die voor ons nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht om toestemming in te trekken: Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als wij een andere rechtsgrondslag hebben.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet zult worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Jackson Déco Srl, Rue de la Peupleraie 5, 1370 Jodoigne. De contactpersoon is: de heer Joël Carton, wiens contactgegevens zijn: Jackson Déco – Le Pin du Moulin, rue de Pietrain 67, 1370 Jodoigne – 010/84.54.85.

Wij stellen alles in het werk om te zorgen voor een zorgvuldige en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u echter vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd en dat uw zorgen binnen ons bedrijf niet worden gehoord, staat het u vrij om een ​​klacht in te dienen bij:

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Zo een. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kunt ook juridische stappen ondernemen als u meent schade te lijden door de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens van Werknemers die door de Werkgever worden verzameld, zullen worden overgedragen aan en kunnen worden verwerkt door derden, zoals (niet-uitputtende lijst) onze IT-leverancier, accountant, bedrijf belast met de berekening van salarissen en het beheer van menselijke hulpbronnen,…

Het is mogelijk dat een of meer van de derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Persoonsgegevens worden echter alleen doorgegeven aan derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van voornoemde dienstverleners of instellingen, evenals de door hen aangeduide gespecialiseerde dienstverleners, zijn verplicht om het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn aangeleverd.

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derden. Dit kan zijn bij een (gedeeltelijke) reorganisatie onzerzijds, bij overdracht van onze activiteiten of bij een faillietverklaring. Het is ook mogelijk dat de persoonsgegevens moeten worden overgedragen vanwege een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval zullen we er alles aan doen om u vooraf op de hoogte te stellen van deze mededeling aan andere derden. U erkent en begrijpt echter dat dit onder bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is, of dat er wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens verkopen, noch zullen wij deze ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, behalve met uw voorafgaande toestemming.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens met een voldoende beveiligingsniveau te verwerken en de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, ongeautoriseerde toegang of per abuis bekendmaking aan derden, evenals tegen elke verwerking waarvoor geen toestemming is gegeven gegevens.

Jackson Déco Sprl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

10. TOEGANG VOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens geven wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en agenten. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en agenten, vergelijkbaar met die beschreven in de Data Protection Notice.

11. HEEFT U VRAGEN?
Als u na het lezen van deze informatie over gegevensbescherming vragen heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Jackson Déco Srl per post op Rue de la peupleraie 5 te 1370 Jodoigne of per e-mail: info@jacksoninterieur.be.